E R K B A

Yükleniyor

Hizmetlerimiz

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ

Ar-Ge ve yenilik projelerini organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 (belirli sektörler için 30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade eden yapıya Ar-Ge Merkezi denir. Türkiye'de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketler 5749 Ar-Ge mevzuatına göre teşvik ve desteklerden faydalanma imkanları bulunmaktadır

Ar-Ge Merkezi Teşvikleri

 • Kurumlar Vergisi İndirimi (Ar-Ge Harcamaları İndirimi): Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirime konu edilir.
 • Personel: Ücretlere uygulanan Gelir Vergisi İstisnası(%80 -%90- %95), SGK İşveren Desteği (%50), Damga Vergisi İstisnası (%100).
 • Yeni makine teçhizat alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti.

Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Yürütme Hizmetleri

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi yol haritasının hazırlanması.
 • Üniversite – Sanayi veya Sanayi – Sanayi proje bazlı işbirliklerine yönelik destek sağlanması.
 • Ar-Ge harcamasına konu edilebilecek harcamaların tespiti.
 • Proje personelinin aylık adam/ ay sürelerinin hesaplama sisteminin oluşturulması ve kontrolü.
 • Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı AGTM Portal verilerinin girişi ve takibi.
 • Bakanlık tarafından verilen ödevlerin gerçekleştirilmesine yönelik planlamanın yapılması ve düzenli olarak izlenmesi.
 • Ödül-teşvik mekanizmasının kurgulanması ve uygulamaya alınması için destekler verilmektedir.

TEKNOPARK

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojiler üretmeye yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip alanlardır.

Teknopark Teşvikleri

 • Kurumlar Vergisi İndirimi : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen kazancın tamamı (%100) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi ödenmez.
 • Personel : Araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin ücretlerine uygulanan Gelir Vergisi İstisnası( %100 ), SGK İşveren Desteği (%50), Damga Vergisi İstisnası (%100).
 • Yeni makine teçhizat alımında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti.
 • Yazılımda KDV İstisnası.

Teknopark Başvuru Hazırlama ve Başvuru

 • Teknoparka Giriş için Proje Yazım ve Başvuru Süreci Danışmanlığı.
 • Teknopark Portal ile yönetime aylık muafiyet verilerin sunulması
 • Teknopark Mali Danışmanlık

KOSGEB

İleri Girişimcilik Destek Programı

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

*Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı, a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Programın Amacı:

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek.
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak.
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek.
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak.
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

*Proje Destek Oranı %70 Geri Ödemeli ve %30 Geri Ödemesiz.

TÜBİTAK

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve Sarf Giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.